Chobani Yogurt, Less Sugar, Greek, Fino Lemon 5.3 oz